Pitäisikö lääkärinoikeutesi olla ikuiset?

Pro Medico järjesti Lääkäripäivillä 2013 koulutuksen lääkärinoikeuksista meillä ja muualla.

Luennoitsijat:

  • dos. Leila Niemi-Murola, HYKS
  • dos. Kristiina Patja, Pro Medico
  • Lääkintöneuvos, Dr.med. Pirjo Pennanen, Valvira
  • KM Topi Litmanen, Pro Medico

Lääkärin oikeudet eri maissa

Aluksi Kristiina Patja esitteli lääkärien ammattioikeuksien myöntämisen perusteita ja ammatillien täydennyskoulutuksen seurannan käytäntöjä eri EU-maissa. Luento pureutui Euroopan parlamentissa käsiteltävänä olevan ammattipätevyysdirektiivin käsiteltävänä olevan ammattipätevyysdirektiivin mukanaan tuomia haasteisiin suomalaiselle lääkärikunnalle.

Kristiina patja esitteli lääkäreiden resertifikaatiokäytäntöjä Euroopassa

Suurimmassa osassa EU-maista on olemassa käytäntö, jossa lääkärin osaamista tarkastellaan määräajoin. Esimerkiksi Iso-Britaniassa otetaan käyttöön kattava arviointimenettely, jossa lääkäri kuvaa omaa kehittymistään, toiminnan laadun kehittämistä, merkityksellisistä potilastapauksia, ja kerää kollegojen palautteen lääkärin toiminnasta. Tämän arvioinnin läpikäyminen on edellytys lääkärinoikeuksien säilyttämiselle.

Patja korosti, että vaikka oman toiminnan tuleminen arvioinnin kohteeksi vaikuttaa uhkaavalta, palautteen saaminen tarjoaa mahdollisuuden oman toiminnan kehittämiselle.

Lääkärin suoriutuminen työssä, ongelmallisia tilanteita ja eettisiä haasteita

Tämän jälkeen käsiteltiin luentoyleisön kesken tapauksia lääkärin osaamiseen kohdistuvista haasteista. Kirjallisuudesta nostetut tapaukset esiteltiin koulutuksen osallistujille ja niistä käytiin keskustelua.

Luennolla käsitelty tapaus

Psykiatrisen poliklinikan apulaisylilääkäri (62 v) on ollut tunnettu persoonallisesta otteestaan työssään. Hän on pidetty ja arvostettu työyhteisössään. Vuosien varrella potilailta ja omaisilta on tullut muutamia valituksia vuodessa, mutta määrä on vastannut muiden saman poliklinikan lääkärien valitusmääriä, niitähän välillä tulee. Klinikan ylilääkärinä, olet saanut tietoosi epävirallisesti seuraavia huolestuttavia asioita:

  • Aiemmin täsmällisen kollegasi on alkanut myöhästellä töistä, josta polin hoitajat ovat olleet harmissaan, kun potilaat kyselevät heiltä onko lääkäri tulossa
  • Potilasajat ovat venyneet ja apulaisylilääkäri on usein pitkään töissä, joka edelleen lisää poliklinikan hoitajien tyytymättömyyttä.
  • Kollegat ovat kahvitunnilla valitelleet, miten apulaisylilääkärin potilasmerkinnät ovat entisestään niukentuneet ja miten he ovat täydentäneet joitakin lausuntoja.
  • Potilastietokannasta näet, että PVK-lääkkeiden määräämiskäytäntö ei vastaa klinikalla sovittua.

Tapauksesta käytiin keskustelua ja äänestettiin erivärisillä lapuilla. Yleisön kanta oli, että asiat kannattaa nostaa esille. Ja mitä aiemmin ongelman ottaa puheeksi sen parempi.

Luentoyleisö piti todennäköisinä vaihtoehtoina ongelman aiheuttajalle sairautta tai yksityiselämän ongelmia. Taustoja voisi tarkistaa kollegoilta tai potilasasiakirjoista. Apua tapauksen selvittämiseen voisi hakea työterveyshuollosta, omalta esimieheltä tai muulta asiantuntijalta. Esimiehellä on vastuu seurata ja huolehtia työntekijöiden osaamisesta. On muistettava, että asian nostaminen esille pitää tehdä siten, että työntekijä ei menetä kasvojaan.

Lääkäreiden kliininen osaaminen ja hoito-osaaminen häviävät viimeisinä. Yhteistyöhön ja muutoksiin sopetutumiseen liittyvät ongelmat tulevat ensin. Vuorovaikutukseen liittyvät ongelmat ovat kuitenkin usein viite jostain piilevästä ongelmasta. Esimiehen kannattaakin tarttua esille nousevin asioihin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

vuorovaikutukseen liittyvät ongelmat ovat usein viite jostakin piilevästä ongelmasta

Kenellä on vastuu ja miten valvoa osaamista?

Pirjo Pennanen kertoi osaamisen valvonnasta ja sen vastuista Suomessa. Potilasturvallisuus koostuu monista tekijöistä, joista lääkärin osaaminen on vain yksi. Fyysinen ympäristö, terveydenhuollon laitteet, johtaminen ja henkilöstön määrä ovat muita tärkeitä tekijöitä.

THL on julkaissut Potilasturvallisuusoppaan, joka on hyvää luettavaa potilasturvallisuuteen liittyvien asioiden hahmottamiseksi ja terveydenhuoltolain edellyttämän potilasturvallisuussuunnitelman laatimiseksi toimintayksikössä.

Pirjo Pennanen kertoi osaamisen valvonnasta Suomessa

Vastuu osaamisesta on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (1994/559 15 ja 18 §) perusteella lääkärillä itsellään. Terveydenhuollon toimintayksiköllä on vastuu henkilöstönsä osaamisesta suhteessa työtehtäviin ja siitä, että ammattihenkilö voi osallistua tarvittavaan ammatilliseen täydennyskoulutukseen. Toimintayksikkö vastaa viime kädessä hoidon laadusta ja potilasturvallisuudesta.

Suomalainen ratkaisu: Oman osaamisen kuvaamisen työvälineet

Viimeisessä puheenvuorossa Topi Litmanen esitteli lääkärin osaamisen kuvaamisen verkkotyökalua, Taitonia. Taitoni on Pro Medicon kehittämä verkkosivusto, johon lääkäri voi tallentaa oppimistavoitteitaan ja käymiään koulutuksia.

Taitonin esittely