Ammatillinen kehittyminen

Lääkärin jatkuvan ammatillisen kehittymisen (engl. Continuing medical development, CPD) tavoitteena on kehittää tietoja, taitoja ja asenteita. Keskeistä on toimia tavoitteellisesti ja arvioida säännöllisesti toimintaansa ja osaamistaan. Ammatillinen kehittymisen tukena on täydennyskoulutus (engl. Continuing medical education, CME), mutta myös muu toiminta, kuten kehitystyö, oppimisprojektit, verkko-oppiminen tai arvioinnit, jotka lisäävät lääkärin osaamista. Lääkärin työ vaatii monipuolista osaamista, jota on pyritty kuvaamaan osaamisalueiden kautta (competency).

Lääkärin työn osaamisalueet

Olemme ottaneet käyttöön kanadalaisen mallin lääkärin osaamisen kuvaamisessa, CanMEDS, jossa lääkärin työssä on seitsemän osaamisaluetta:

Kukkanen2.png
  • Lääketieteellinen osaaminen (Medical expert)
  • Tiedonhallinta ja oppiminen (Scholar)
  • Vuorovaikutustaidot (Communicator)
  • Yhteistyötaidot (Collaborator)
  • Professionalismi (Professional)
  • Johtaminen (Manager)
  • Terveyden edistäminen (Health advocate).

Laadukas ammatillinen kehittyminen edellyttää kehittymistä kaikilla osaamisen alueilla.

Oppiminen ja kehittyminen työssä

Terveydenhuoltolain perusteella terveydenhuoltopalveluiden järjestäjillä on velvollisuus ylläpitää ja kehittää työntekijöidensä osaamista. Laissa terveydenhuollon ammattihenkilöistä vuodelta 1994 (18 § Täydennyskoulutusvelvollisuus) todetaan:

Terveydenhuollon ammattihenkilö on velvollinen ylläpitämään ja kehittämään ammattitoiminnan edellyttämää ammattitaitoa sekä perehtymään ammattitoimintaansa koskeviin säännöksiin ja määräyksiin. Terveydenhuollon ammattihenkilön työnantajan tulee luoda edellytykset sille, että ammattihenkilö voi osallistua tarvittavaan ammatilliseen täydennyskoulutukseen.

Se edellyttää ammatillisen kehittymisen tarpeiden arviointia ja sitoutumista yksilön ja työyhteisön kehittämiseen. Arvioinnin tulee tapahtua pääosin työssä ja työn kautta, jolloin oppimistarpeet tulevat esiin työtä tehtäessä. Oppiminen ja kehittyminen perustuvat parhaimmillaan tarvelähtöisyyteen, työssä oppimiseen ja toiminnallisuuteen. Tärkeintä on sitoutuminen oman toiminnan jatkuvaan ja monipuoliseen arviointiin, uuden oppimiseen ja opitun soveltamiseen omassa työssä. Pro Medico on kehittänyt lääkärille työvälineen, Taitoni.fi, oman ammatillisen kehittymisen seurantaan.