Kouluttaja - ilmoitathan sidonnaisuutesi

Sidonnaisuudet pyydetään ilmoittamaan luennon alussa.


Esimerkki sidonnaisuusdiasta

Mikä on sidonnaisuus?

Sidonnaisuus on mahdollinen eturistiriita (conflict of interest). Se voi olla henkilökohtainen tai liittyä työhön. Sidonnaisuuksia on useimmilla asiantuntijoilla. Niiden yleisimmät taustatekijät ovat:

 • Henkilön omaan toimintaan liittyvät etuudet, kun kaupallisen toimijan etu voi olla ristiriidassa yleisen edun kanssa
 • Työpaikkaan liittyvä, esimerkiksi kahden erilaisia tavoitteita ajavan tai edustavan työnantajan palveluksessa oleminen
 • Toiminta oman erityisalan järjestöissä ja asiantuntijaelimissä
 • Lahjat ja muu taloudellinen tuki esim. tutkimusrahoitus tai matkat
 • Omistukset
 • Perhesyyt

Sidonnaisuuksien ilmoittaminen selkeästi on tärkeä keino hallita niiden vaikutuksia.

Kaikilta kouluttajilta ja koulutuksen suunniteluun osallistuvilta tulee pyytää ilmoitus sidonnaisuuksista. Sidonnaisuudet pyydetään ilmoittamaan luennon alussa ja ne voidaan kertoa sähköisessä ohjelmassa. Jos kouluttaja tai suunnitteluryhmän jäsen ei palauta sidonnaisuusilmoitusta, suositetaan käytettäväksi merkintää "Ei ilmoitusta sidonnaisuuksista". Sidonnaisuusilmoituksella pyritään kertomaan osallistujille mahdolliset taloudelliset tai muut merkittävät sidonnaisuudet, joilla voisi olla merkitystä koulutustilaisuuden sisältöön.

Sidonnaisuuksien havaitsemin on joskus vaikeaa. Yksiselitteistä ohjetta on mahdotonta antaa. Sidonnaisuus aina liittyy toimintaan: yhdessä tilaisuudessa sama jäsenyys on sidonnaisuus ja toisessa ei. Kannattaa pohtia miltä oma toiminta näyttäisi tullessaan julkisuuteen.


Pro Medico suosittaa ilmoittamaan sidonnaisuudet seuraaviin tahoihin:

Yhteistyö Kaupallisten toimijoiden kanssa

 • johtotehtävät tai palkalliset työtehtävät: lääke- ja instrumenttiteollisuus, terveysteknologiaa tuottavat yritykset, yksityisen terveydenhuollon palveluita tuottavat yritykset (mm. lääkäriasemat, koulutusorganisaatiot)
 • osallistuminen yrityksen hallintoelinten toimintaan
 • työsuhde tai toimeksianto (esimerkiksi osallistuminen kliiniseen lääketutkimukseen tai teknologian kehittämishankkeisiin)
 • konsultointi tai maksullinen asiantuntijatoiminta
 • osakkeen omistus tai muu merkittävä etu
 • merkittävä taloudellinen korvaus tai vieraanvaraisuus, joka ylittää kokousten tai kongressien osallistumisen

Luottamustoimet terveydenhuollon alalla

 • terveydenhuoltoon liittyvät järjestöt tai asiantuntijatoimet
 • päätöksentekijän rooli, jossa yhteys terveydenhuoltoon

Koulutustoiminta

 • osallistuminen koulutustilaisuuden suunnitteluun palkkiota vastaan
 • osallistuminen kyseisen tahon maksamana kongressiin tai seminaariin
 • toimiminen kouluttajana tai muussa tehtävässä palkkiota vastaan kyseisen tahon järjestämässä tilaisuudessa

Tutkimus ja kehitystyö

 • apurahat kyseisen tahon osin tai kokonaan rahoittamista rahastoista tai suoraan saatuina
 • sopimuksella toteutettu tutkimustyö

Muut sidonnaisuudet

 • yksilöityjen kaupallisten tahojen osakkeiden omistus
 • muu mahdollinen tuki
 • julkinen kannanotto kaupallisen toimijan eduksi

Avoimuus lääketieteessä

Mitä lääkärit ja terveydenhuolto voivat tehdä avoimuuden lisäämiseksi ja eturistiriitojen ratkaisemiseksi lääkärien täydennyskoulutuksessa? Sitä pohditaan Lääkärin sosiaalinen vastuu ry:n (LSV) julkaisussa Lääkärien eturistiriitojen tunnistaminen ja ratkaiseminen täydennyskoulutuksessa.

 

 


Laki velvoittaa puolueettomuuteen

Lääkärillä on aina eettinen velvoite toimia puolueettomasti, mutta riippuen työnantajasta ja työsuhteen laadusta sovelletaan eri lakeja. Seuraavassa lueteltu ne lait, jotka koskevat lääkäriä kunnallisessa toimessa tai virassa, valtiolla ja muissa työsuhteissa.

Viranhaltijaa sitoo laki kunnallisesta viranhaltijasta ja sen 17 §:

”Yleiset velvollisuudet:

Viranhaltijan on suoritettava virkasuhteeseen kuuluvat tehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä noudattaen asianomaisia säännöksiä ja määräyksiä sekä työnantajan työnjohto- ja valvontamääräyksiä. Viranhaltijan on toimittava tehtävässään tasapuolisesti ja käyttäydyttävä asemansa ja tehtävänsä edellyttämällä tavalla. Viranhaltija ei saa vaatia, ottaa vastaan tai hyväksyä sellaista taloudellista tai muuta etua, josta säädetään rikoslain (39/1889) 40 luvussa.”

Jos lääkäri työskentelee valtion virassa tai toimessa sovelletaan virkamieslain pykäliä 13–14 §:

”Asianomaisen viranomaisen on huolehdittava siitä, että virkamiehelle annetaan virkasuhteesta johtuvat edut ja oikeudet sellaisina kuin ne hänelle kuuluvat. Viranomaisen on annettava virkamiehelle tämän pyynnöstä viivytyksettä palkkatodistus, josta ilmenevät palkan suuruus ja sen määräytymisperusteet. (13.6.1997/566) 14 § Virkamiehen on suoritettava tehtävänsä asianmukaisesti ja viivytyksettä. Hänen on noudatettava työnjohto- ja valvontamääräyksiä. Virkamiehen on käyttäydyttävä asemansa ja tehtäviensä edellyttämällä tavalla.”

Jos lääkäri toimii yksityislääkärinä tai hän työskentelee vuokrausfirman kautta, niin häneen sovelletaan Työsopimuslain 3 lukua 1 §:

”Yleiset velvollisuudet: Työntekijän on tehtävä työnsä huolellisesti noudattaen niitä määräyksiä, joita työnantaja antaa toimivaltansa mukaisesti työn suorittamisesta. Työntekijän on toiminnassaan vältettävä kaikkea, mikä on ristiriidassa hänen asemassaan olevalta työntekijältä kohtuuden mukaan vaadittavan menettelyn kanssa.