Velvoite ja oikeus täydennyskoulutukseen

Lääkäreillä on eettinen ja lain edellyttämä velvollisuus ylläpitää ammattitaitoaan. Ammatillinen kehittyminen tarkoittaa toimintaa, jonka avulla lääkäri ylläpitää ja kehittää tietojaan, taitojaan ja erilaisia ammatillisen osaamisen alueita. Merkittävä osa ammatillisesta kehittymisestä tapahtuu työssä oppimalla, mutta lääketieteellisen tiedon ja toimintojen nopea kehittyminen vaatii jatkuvaa uuteen perehtymistä.

Täydennyskoulutus on tärkeä osa ammattitaidon ylläpitämistä ja sen kehittymistä. Pro Medico on antanut suosituksen täydennyskoulutukseen osallistumisesta sekä hyvän täydennyskoulutuksen toteuttamisesta ja rahoituksesta.

Terveydenhuoltolaki velvoittaa lääkäriä ja työnantajaa

Laissa terveydenhuollon ammattihenkilöistä vuodelta 1994 (18 § Täydennyskoulutusvelvollisuus) todetaan: ”

Terveydenhuollon ammattihenkilö on velvollinen ylläpitämään ja kehittämään ammattitoiminnan edellyttämää ammattitaitoa sekä perehtymään ammattitoimintaansa koskeviin säännöksiin ja määräyksiin. Terveydenhuollon ammattihenkilön työnantajan tulee luoda edellytykset sille, että ammattihenkilö voi osallistua tarvittavaan ammatilliseen täydennyskoulutukseen.”

Laki kansanterveyslain muuttamisesta (992/2003l) ja laki erikoissairaanhoitolain muuttamisesta (993/2003) edellyttävät terveyskeskuksilta ja sairaanhoitopiirien kuntayhtymiltä huolehtimista siitä, että ”

terveydenhuollon henkilöstö peruskoulutuksen pituudesta, työn vaativuudesta ja toimenkuvasta riippuen osallistuu riittävästi heille järjestettyyn täydennyskoulutukseen.”

Edellä mainitut lait ja täydennyskoulutusta koskeva sosiaali- ja terveysministeriön asetus (1194/2003) tulivat voimaan 1.1.2004. Asetuksessa käsitellään täydennyskoulutuksen sisältöä, laadun edellytyksiä, määrää, järjestämistä, seurantaa ja arviointia.

Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä laati täydennyskoulutuksen valtakunnalliset suositukset terveydenhuollon toimintayksiköiden käyttöön. 

Lääkärillä eettinen velvoite kehittyä

Lääkärivala velvoittaa pitämään jatkuvasti yllä korkeaa ammattitaitoa ja arvioimaan oman työn laatua. Tavoitteena on parantaa terveydenhuollon tuloksia ja lisätä työniloa. Täydennyskoulutuksen tulee olla riittävää. Laki ei aseta minimimääriä, mutta Suomen Lääkäriliiton suosituksen mukaan

  • Jokaisella lääkärillä tulee olla mahdollisuus työnantajan kustannuksella työpaikan ulkopuoliseen täydennyskoulutukseen vähintään 10 päivää vuodessa.
  • Jokaisen lääkärin työaikaan tulee sisältyä vähintään 5 tuntia viikossa työpaikan sisäistä täydennyskoulutusta, kuten meeting-toimintaa ja mahdollisuutta omatoimista opiskelua.