Laki velvoittaa

Lääkäreillä on sekä eettinen että lain edellyttämä velvollisuus ylläpitää ammattitaitoa. Merkittävä osa ammatillisesta kehittymisestä tapahtuu työssä oppimalla, mutta lääketieteellisen tiedon ja toimintojen nopea kehittyminen vaatii jatkuvaa uuteen perehtymistä.

Lääkärivala velvoittaa pitämään jatkuvasti yllä korkeaa ammattitaitoa ja arvioimaan oman työn laatua. Tavoitteena on parantaa terveydenhuollon tuloksia ja lisätä työniloa.

Ammatillinen kehittymisen avulla lääkäri ylläpitää ja kehittää tietojaan, taitojaan ja erilaisia ammatillisen osaamisen alueita. Lääkärillä on velvoite ja oikeus täydennyskoulutukseen.

Pro Medico on antanut suosituksen täydennyskoulutukseen osallistumisesta sekä hyvän täydennyskoulutuksen toteuttamisesta ja rahoituksesta.

Terveydenhuoltolaki velvoittaa

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä vuodelta 1994 (18 § Täydennyskoulutusvelvollisuus) velvoittaa sekä lääkäriä että työnantajaa.

Terveydenhuoltolaissa todetaan, että terveydenhuollon ammattihenkilö on velvollinen ylläpitämään ja kehittämään ammattitoiminnan edellyttämää ammattitaitoa sekä perehtymään ammattitoimintaansa koskeviin säännöksiin ja määräyksiin. Työnantajan tulee luoda edellytykset sille, että ammattihenkilö voi osallistua tarvittavaan ammatilliseen täydennyskoulutukseen.

Laki kansanterveyslain muuttamisesta (992/2003l) ja laki erikoissairaanhoitolain muuttamisesta (993/2003) edellyttävät, että terveyskeskukset ja sairaanhoitopiirien kuntayhtymät huolehtivat siitä, että terveydenhuollon henkilöstö peruskoulutuksen pituudesta, työn vaativuudesta ja toimenkuvasta riippuen osallistuu riittävästi heille järjestettyyn täydennyskoulutukseen.

Nämä lait ja täydennyskoulutusta koskeva sosiaali- ja terveysministeriön asetus (1194/2003) tulivat voimaan 1.1.2004. Asetuksessa käsitellään täydennyskoulutuksen sisältöä, laadun edellytyksiä, määrää, järjestämistä, seurantaa ja arviointia.

Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä laati täydennyskoulutuksen valtakunnalliset suositukset terveydenhuollon toimintayksiköiden käyttöön.

Lääkärin etiikka velvoittaa

Lääkärivala velvoittaa pitämään jatkuvasti yllä korkeaa ammattitaitoa ja arvioimaan oman työn laatua. Tavoitteena on parantaa terveydenhuollon tuloksia ja lisätä työniloa.

Täydennyskoulutuksen tulee olla riittävää. Laki ei aseta koulutuksen minimimäärää, mutta Suomen Lääkäriliitto suosittaa, että

  • jokaisella lääkärillä on mahdollisuus työnantajan kustannuksella työpaikan ulkopuoliseen täydennyskoulutukseen vähintään 10 päivää vuodessa.
  • jokaisen lääkärin työaikaan sisältyy vähintään 5 tuntia viikossa työpaikan sisäistä täydennyskoulutusta, kuten meeting-toimintaa ja mahdollisuutta omatoimiseen opiskeluun.

Miten valvotaan?

Suomessa terveydenhuollon toimijoilla on vastuu ammattilaisten osaamisesta. Terveydenhuollon ammattihenkilöiden omavalvonta toteutetaan kolmella tasolla, joita ovat yksittäistapausten jälkivalvonta, suunnitelmiin perustuva valvonta sekä terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja toimintayksiköiden ohjaus ja neuvonta sekä lausunnot.