Ammatillisen kehittymisen sanasto

Arviointi (appraisal)
Yhteisesti sovittu arviointimenettely, jolla työntekijän suoriutuminen, osaamisen ja kehittymisen sekä kehittymistarpeet työssä arvioidaan. On osa re-validaatiota.

Akkreditoija (accreditor)
Toimija, joka arvioi ja myöntää laatuleiman arvioi oikeellisuuden ja myöntää esimerkiksi laatumerkinnän.

Akkreditointi (acccreditation) Koulutusohjelman, henkilön, oppimateriaalin tai organisaation arvioinnin perusteella myönnetty laillisuus, valtuutus tai oikeellisuus tai laatumerkintä. Perustuu kriteereihin ja arviointiprosessiin, joiden perusteella voidaan antaa laatuluokitus tai luotettavuusarvio.

Kompetenssi (competency) Ammatissa tarvittavan osaamisen yksi osa-alue, kuten vuorovaikutustaidot tai johtamisosaaminen. Ammatillisen osaamisen jakaminen osa-alueisiin tekee lääkärin työssä tarvittavan laajan osaamisen näkyväksi ja auttaa kehittämään osaamista tietoisesti eri alueilla.

Lisensointi (licencing) Lääkärille hakemuksesta myönnetty oikeus toimia potilastyössä joko määrällisen tai määrättömän ajan.

Rekisteröinti (registration)
Lääkäri liitetään kansalliseen tai alueelliseen lääkärirekisteriin. On maita, joissa rekisteröinti ei anna oikeuksia toimia potilastyössä, mutta muissa lääkärin työssä. Rekisteröinti on usein edellytys lisensoinnille.

Re-akkreditointi (re-accreditation)
Rekisteröidyn ja lisensoidun lääkärin arviointimenettely, jossa lääkärin tulee osoittaa hallitsevansa potilastyössä tarvittavat tiedot ja taidot omalla erikoisalallaan. Aiemman oikeuden pohja arvioidaan uudelleen (valtuutus). Re-akkreditoinnissa arviointityö toteutetaan erikoisalakohtaisesti. Se on pohja re-validoinnille. Usein käytetään kouluttajasta tai koulutusta antavasta tahosta.

Re-sertifikaatio (resertification)

Rekisteröidyn ja lisensoidun lääkärin arviointimenettely, jossa lääkärin tulee osoittaa hallitsevansa potilastyössä tarvittavat tiedot ja taidot omalla erikoisalallaan, joita erikoisalalla edellytetään. Prosessi sisältää arvioinnin ja oikeuksien myöntämisen. Hyvin lähellä re-akkreditointia, jota useammin käytetään koulutuksen järjestäjistä kuin yksittäisistä lääkäreistä.

Re-validointi (re-validation)
Lääkärin oikeuksien laaja arviointimenettely, jossa lääkäri osoittaa hallitsevansa potilastyössä tarvittavat tiedot ja taidot. Tavoitetaso on määritelty kansallisesti ja yhteisesti kaikille lääkäreille. Ei anna välttämättä oikeuksia jatkaa erikoisalalla, jos mukana ei ole samalla re-akkreditointi. Yleensä samalla tehdään erikoisalakohtainen arviointi, jos kyseessä on erikoislääkärioikeuksien uudistaminen.

Validointi (validation)
Arviointimenettelyn arviointi. Esimerkiksi erikoislääkäritutkinnossa kaikkien tutkinnon saavien osaamisella tulee olla vähimmäisvaatimukset, joten arviointimenetelmien tulee tuottaa riittävän samanlainen tulos riippumatta arvioijasta tai arvioitavasta.

Valvontaelin (regulatory body)
Lain perusteella asetettu toimielin, jonka tehtävän on toimia ulkoisena valvojana ammattiryhmälle, organisaatiolle tai koulutusohjelmalle.