Johtaminen (Leadership)

Johtajana lääkäri kehittää muun terveydenhuollon johdon kanssa korkeatasoista terveydenhuolto-järjestelmää.

Kuvaus: Henkilö- ja asiajohtaminen (management, leadership) ovat ydinkäsitteitä myös lääketieteen osaajalle. Monimutkainen terveydenhuoltojärjestelmä vaatii moniammatilliselta työtiimiltä yhteistyötä. Lääkäri pyrkii jatkuvasti työssään kehittämään tätä järjestelmää, niin omalta osaltaan kuin esimiehenä. Oma johtaminen sujuu myös: lääkärin on sovitettava työpäiväänsä niin hallinnon, tutkimuksen kuin opettamisenkin tehtävät. Oman elämän hallinta on osa johtajuutta: tasapaino vapaa-ajan ja työskentelyn välillä edistää lääkärinkin jaksamista. Lääkärit toimivat niin esimiehenä kuin ryhmän jäsenenä paikallisesti, alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Kaikenlainen lääkärin työ edellyttää johtamistaitoja.

Keskeiset käsitteet

Oman työn ja ammatillisen kehittymisen johtaminen

 • tuntee oman työnsä perustehtävät
 • kykenee sovittamaan yhteen työn ja vapaa-ajan, huolehtii omasta terveydestään
 • kykenee suunnittelemaan ammatillista kehittymistä ja lääkärin uraa sekä varaa resurssit siihen
 • toimii eettisesti johtamisessa ja potilastyössä
 • tuntee johtamisen keskeiset käsitteet ja johtajana toimimisen tavoitteet (palvelutehtävä)

Työyhteisön toiminnan kehittäminen

 • tuntee muiden ammattilaisten työnkuvaa, vastuuta ja velvoitteita
 • kuuntelee ja viestii tarkoituksenmukaisesti työyhteisössä pyrkien tuomaan tiimien vahvuutta esiin
 • pystyy työskentelemään erilaisissa ryhmissä ja työparin kanssa potilaan asioiden ratkaisemiseksi
 • pystyy johtamaan vastaanoton toimintaa
 • suhtautuu myönteisesti kehittämiseen
 • pystyy osallistumaan työyhteisöä koskevaan viestintään ja markkinointiin asiantuntijan roolissa

Terveydenhuollon resurssien tarkoituksenmukainen käyttö

 • toimii tarkoituksenmukaisesti niin talouden, taloushallinnon, rahoituksen kuin priorisoinninkin osalta

Terveydenhuollon organisaatioiden, rakenteiden ja systeemin kehittämiseen osallistuminen

 • tuntee terveydenhuollon toiminnan yhteiskunnalliset reunaehdot, perusteet ja perustehtävät
 • tuntee oman yksikön rakenteet ja prosessit sekä terveydenhuollon rakenteet ja rahoituksen
 • tuntee väestönsä ja sen terveydentilaa sekä mahdollisuuksia edistää väestöterveyttä

Ydinosaaminen: Kun lääkäri osaa ohjata toimintaa, hän pystyy parantamaan terveydenhuollon laatua tiimeissä, organisaatiossa ja terveydenhuoltojärjestelmässä. Hän pyrkii jakamaan terveydenhuollon resursseja optimaalisesti ja toimii kustannustehokkaasti näyttöön perustuvan hoidon avulla. Lääkäri kehittää johtamistaitoaan ja suunnittelee terveyspalvelujen tehokasta tarjontaa. Hän jakaa myös oman aikansa tehokkaasti vapaaseen ja työaikaan.