Terveyden edistäminen (Health advocacy)

Terveyden edistäjänä lääkäri käyttää vastuullisesti asiantuntemustaan ja vaikutusvaltaansa työskennellessään potilaiden, yhteisöjen ja väestön kanssa. Hän myös ymmärtää terveystarpeita, kehittää kumppanuuksia, toimii puolestapuhujana tarvittaessa ja tukee resurssien tehokasta käyttöä.

Kuvaus: Lääkäri tunnistaa velvollisuutensa osallistua ja vaikuttaa terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen mikro- ja makrotasolla. Lääkäri tuntee potilaansa ja terveydenhuoltojärjestelmän. Terveyden edistäminen ei ole ainoastaan sairauden parantamista, vaan tautien ehkäisyä (esim. screening), terveellisen elinympäristön ja elämäntavan puolestapuhumista ja terveyden suojelua. Terveys kuuluu kaikille, potilas ja potilasryhmä/väestö on oikeutettu parhaaseen mahdolliseen terveyteen, minkä hän/he voivat saavuttaa riippumatta yksilöllisistä tekijöistä, kuten iästä, taloudellisesta tilanteesta, rodusta, tms. Lääkäri edistää potilaansa terveyttä tarjoamalla hänelle ne terveydenhuollon palvelut, mitä tämä kulloinkin tarvitsee. Työssään lääkäri pyrkii parantamaan työnsä laatua ja vaikuttaa tarjottavien palvelujen laatuun osoittamalla potilaan terveystarpeita palveluntarjoajalle. Yhteiskuntaan ja sen palveluihin vaikuttaminen on keskeistä hyvinvoinnin edistämisessä.

Keskeiset käsitteet

Potilaan terveyden edistäminen

  • tuntee sairauksien riskitekijöitä ja niiden ehkäisymahdollisuuksia sekä kykenee havaitsemaan niitä yksittäisen potilaan tilanteessa
  • kykenee kertomaan potilaan kannalta hänen terveyteensä vaikuttavat keskeiset tekijät ja motivoimaan muutokseen
  • osaa ohjata tietolähteille ja antaa muutosta tukevia välineitä. Tuntee palvelumahdollisuudet ja kolmannen sektorin tukimahdollisuuksia samoin kuin tietotekniikan mahdollisuuksia älykkääseen neuvontaan

Yhteisön tai väestön terveyden edistäminen

  • tuntee sairauksien riskitekijöitä ja niiden ehkäisymahdollisuuksia ja tunnistaa vaikuttamisen mahdollisuuksia (mahdollisuuksien ikkunat) yhteisössä tai väestössä
  • tuntee terveyden edistämisen erilaiset toiminta-alueet ja toimijat, joista suurin osa ei ole terveydenhuoltoa vaan muita yhteiskunnan toimijoita (esim. koulu, liikennesuunnittelu) ja osaa toimia yhteistyössä näiden eri tahojen kanssa
  • seuraa terveydenhuoltoa koskevaa keskustelua ja ymmärtää ajassa liikkuvien ilmiöiden merkitystä terveydelle
  • osaa toimia yhteiskunnallisena vaikuttajana ja terveysvaikutusten arvioijana yhteisössä
  • viestinnän erilaiset keinot: potilasviestintä, omaisviestintä, terveysviestintä, multimediaviestintä, yhteisöviestintä, mediayhteistyö

Ydinosaaminen: Kun terveyden edistämisen pääperiaatteet ovat hallussa, lääkäri pystyy edistämään potilaan yksilöllisiin terveystarpeita terveydenhuollossa ja yleisemminkin yhteiskunnassa lääkäri pystyy toimimaan responsiivisesti väestön terveystarpeita ajatellen systeemitasolla. Tekoja terveyden eteen tarvitaan. Lääkäri antaa osaamistaan erilaisten terveyteen vaikuttajien tekijöiden (psykologiset, biologiset, sosiaaliset, kulttuuriset, taloudelliset ja ympäristötekijät) edistämiseksi. Työssään lääkäri tukee yksilöitä ja yhteisöjä vaatimaan tarvittavia palveluja.  Tekojen lisäksi tarvitaan kumppanuutta. Lääkärin työtä tehdään monella tasolla ja monien eri toimijoiden kanssa. Terveyden lisäämiseksi tarvitaan usein muita terveyspalvelujen tarjoajia ja järjestöjä, hallintoa sekä poliittisia päätöksentekijöitä mukaan yhteistyöhön.