Tiedonhallinta ja oppiminen (Scholar)

Kuvaus: Tiedonhallinnan ja oppimisen roolissa lääkärit osoittavat pyrkimystä kohti erinomaisuutta jatkuvalla elinikäisellä oppimisella ja opettamisella. Lääkäri arvioi prosesseja ja tuloksia jokapäiväisessä työssään, jakaa ja arvioi työtään muihin verrattuna sekä hakee palautetta laadun ja potilasturvallisuuden edistämiseksi. Monin eri tavoin oppien lääkäri pyrkii täyttämään yksilön ja yhteisön terveyteen liittyvät tarpeet. Lääkäri tunnistaa tarpeen jatkuvaan kehittymiseen ja mahdollistaa oppimisen niin oppilaille kuin kollegoille ja muille työtovereilleen. Näyttöön perustuva lääketiede ja jaettu päätöksenteko ovat työn keskiössä, joskin lääkäri tunnistaa myös epävarmuuksia. Tietotulvassa lääkäri yhdistelee relevanttia tietoa ja pystyy päätöksentekoon huomioiden potilaan erityistarpeet. Lääkäri osaa hakea, tuottaa, tulkita tietoa.

Keskeiset käsitteet

Tiedon hakeminen

 • tuntee tiedonhakumenetelmät ja osaa käyttää tietokantoja tehokkaasti ja ajantasaisesti
 • hyödyntää erilaisia tiedonlähteitä, kuten potilaan omaiset, muiden ammattilaisten osaaminen
 • osaa hakea potilaalle merkityksellistä tietoa hoidon tueksi

Tiedon arvioiminen ja soveltaminen

 • osaa arvioida tiedon luotettavuutta sekä soveltaa  sitä omassa työssään
 • tunnistaa suuresta tietomäärästä olennaisimman ja soveltaa sitä työssään
 • kykenee erottamaan olennaisen ja yhdistämään sen aiempaan tietoon sekä tiivistämään sitä
 • osaa välittää tietoa muille ymmärrettävästi: potilaat, kollegat, muut ammattilaiset, poliitikot

Oppimistarpeiden havaitseminen ja oman kehittymisen suunnitteleminen

 • on valmis opettelemaan ja omaksumaan uutta sekä arvioimaan oppimistarpeitaan
 • osaa kiteyttää kysymyksensä, johon etsii vastauksia
 • kykenee oppimaan erilaisilla menetelmillä ja erilaisissa tilanteissa, myös arjessa
 • osaa soveltaa esim. koulutuksissa oppimaansa käytäntöön
 • löytää tukea omalle osaamiselleen
 • ottaa uudet apuvälineet käyttöön
 • osaa jakaa tietoa ja osaamista muille

Ydinosaaminen: Kun lääkärin tiedonhallinta ja oppiminen on hyvää, hän sitoutuu työssään jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen ja taitojen parantamiseen. Hän mahdollistaa opiskelijoiden, erikoistuvien lääkärien ja muiden terveydenhuollon ammatilaisten oppimisen, samoin kuin potilaan ja hänen omaistensa. HÄn osaa esittää asiat myös erilaisille intressiryhmille. Hän käyttää päätöksenteon tukena näyttöön perustuvaa tietoa, joka on tilanteeseen soveltuvaa. Hän arvioi kriittisesti, rehellisesti, riippumattomasti tutkimustietoa ja jakaa tietämystään parhaista käytännöistä