Vuorovaikutus (Communication)

Vuorovaikutustaitoinen lääkäri luo hoitosuhteen potilaaseen ja huomioi hänen lähimmäisensä keräten ja jakaen tarpeellista tietoa osana esimerkillistä terveydenhuoltoa. Lääkäri mahdollistaa potilaskeskeisen, terapeuttisen vuorovaikutuksen tutkimalla potilaan oireita ja kuuntelemalla aktiivisesti potilaan kokemuksia sairaudestaan. Lääkäri kohtaa potilaan pelot, kuuntelee potilaan arvion sairaudestaan, sairauden vaikutuksesta potilaan elämään, odotukset hoidosta ja terveydenhuollon vaikutuksesta.Lääkäri integroi tämän tietämyksen potilaan ymmärrykseen kontekstista, sosioekonomisesta tilasta, aiemmista sairauksista, elämäntilanteesta, toimintaympäristöstä ja muista relevanteista psykologisista ja sosiaalisista tekijöistä. Potilaskeskeisen kommunikaation keskiössä on yhteinen päätöksenteko hoidon suhteen, jossa huomioidaan potilaan odotukset ja arvot. Sairaus vaikuttaa myös potilaan lähimmäisiin. Lääkäri kykenee kommunikoimaan myös potilaan lähiomaisten kanssa.

Keskeiset käsitteet

  • potilaan kuunteleminen ja kunnioittava kohtaaminen
  • olennaisten tietojen välittäminen potilaille ja omaisille ymmärrettävästi
  • luottamukseen perustuvan hoitosuhteen rakentaminen
  • olennaisten hoitoa koskevien tietojen tiivistäminen ja jakaminen potilaalle ja/tai läheisille
  • kirjallinen yhteydenpito potilaiden ja/tai omaisten kanssa
  • kirjallinen kommunikointi työtovereiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa

Ydinosaaminen: Lääkäri toimii potilaslähtöisesti ja pyrkii luomaan potilaaseensa positiivisen, luottamuksellisen ja terapeuttisen potilas-lääkärisuhteen. Lääkäri kuuntelee potilastaan ja rohkaisee tätä keskusteluun sekä ymmärtää potilaan psykososiaalisen taustan vaikutuksen potilaan ajatteluun, ymmärrykseen ja asenteeseen. Potilaan autonomiaa ja yksityisyyttä tukeva kommunikaatio auttaa luottamuksen saavuttamisessa.