Pro Medico på svenska

Webbapplikation som utvecklats av Pro Medico tas i bruk

Föreningen Pro Medicos strategi för åren 2013–2017 godkändes. Pro Medico är en förening grundad av Finska läkarförbundet, Finska Läkaresällskapet och Finska Läkarföreningen Duodecim. Målet är att föreningen ska bli känd och uppskattas för att den utvecklar läkarnas kompetens. Föreningens verksamhet grundar sig på läkarens professionalism, kollegialitet och ansvarsfullhet. Föreningen bedömer och utvecklar fortbildningen, upprätthåller en utbildningskalender för läkare samt producerar metoder, verktyg och tillvägagångssätt som stöd och garanti för läkarnas yrkesmässiga utveckling. Pro Medico lyfter fram den finländska synen och finländska lösningar i internationella forum.

Föreningens finansiering baseras främst på stöd från de tre grundande organisationerna. Föreningens kontor finns i Läkarförbundets lokaler. Förbundets representanter har deltagit aktivt i att utveckla utbildningen i föreningens styrelse, i utvärderingsrådet som är underställt styrelsen och i förhandlingsrådet för tilläggsutbildning för läkare.

Läkarna är den första yrkesgruppen som har utvecklat ett eget system, med vilket en enskild läkares professionella utveckling kan stödjas. Det är viktigt att läkarkåren också i fortsättningen deltar starkt i att trygga läkarnas professionella utveckling. Syftet med webbapplikationen Taitoni är att bevara läkarnas professionella autonomi hos läkarkåren samt att främja fortbildning och livslångt lärande, vilket också ingår i Läkarförbundets strategiska mål. I framtiden finns det ett behov av att hälsovårdens verksamhetsenheter förbinder sig till att stödja läkarnas professionella utveckling som en del av sin egen verksamhet och skapar förutsättningar för detta inom ramen för sin verksamhet.
I webbtjänsten Taitoni.fi (http://www.promedico.fi/english/) registrerar läkaren sin inlärning och kompetens samt sparar information om deltagande i utbildningar. Tjänsten innehåller en elektronisk utbildningskalender och en meritförteckning (examina, behörigheter och arbetshistorik). På så sätt dokumenteras den professionella utvecklingen på ett och samma ställe under hela yrkeskarriären. I tjänsten kan läkarna skriva ut rapporter t.ex. för utvecklingssamtal och arbetssökning. Applikationen Taitoni fungerar tillsammans med Läkardagarnas och Läkartidningens elektroniska funktioner. 
Webbapplikationen har kunnat användas fritt av läkarna sedan 24.9.2013 och det är önskvärt att så många som möjligt tar tjänsten i bruk. Taitoni är avgiftsfri fram till hösten 2014. Därefter kostar det 40 € per år att använda tjänsten.

Kontaktperson: Kristiina Patja, kristiina.patja@promedico.fi

Riktlinjer för professionell utveckling och fortbildning – Läkarförbundets rekommendation för läkare
Godkända av Finlands Läkarförbunds styrelse 10.4.2014

Professionell utveckling och fortbildning är rättigheter och etiska plikter som hör till varje läkares arbete och yrke

Utgångspunkter

Fortbildning är av central betydelse för läkaryrket på grund av snabbt förnyad och utökad information i branschen.

Läkare är förpliktade att utveckla sin yrkesfärdighet och att delta i behövlig fortbildning. 

Arbetsgivare bör skapa möjligheter till att upprätthålla och utveckla läkarens yrkesfärdigheter.
Vid sammanställning av fortbildningens innehåll bör man iaktta läkarens, hälsovårdssystemets, patienternas och arbetsgivarens behov.

Läkare som deltar i fortbildning som uppfyller vissa kvalitetskriterier samt utvecklar sitt arbete bör belönas.

Högklassigt arrangerad fortbildning för läkare bör ingå i kriterierna för kvalitetsbedömning av arbetsplatser.

Mål och arrangemang

Fortbildning bör vara koordinerad och omfattande. Dess huvudsakliga arrangörer bör vara läkarorganisationer och läkarföreningar, hälsovårdssystemet eller universitet.
Fortbildning bör basera sig på medicinsk forskning och på allmänt vedertagen praxis. Genomförandet av fortbildning bör tillämpa principerna för vuxenutbildning samt nya pedagogiska metoder.

Hos arrangörer av fortbildning och föreläsare på evenemang bör man utreda finansiella och övriga eventuella kopplingar av betydelse för utbildningsevenemang minst två år bakåt i tiden.
Fortbildning bör sikta på att utveckla läkarens beredskap att kontinuerligt utvärdera och utveckla sitt eget arbete.

Det lönar sig att utvärdera läkarens arbete och dess utveckling enligt CanMeds-modellen, som delar in läkarens kompetensområden i sju delområden (medicinsk handlingsförmåga, kommunikationsförmåga, samarbetsförmåga, lärande och vetenskaplighet, organisera/administrera/leda, läkaren i samhället, professionellt förhållningssätt).
Förutsättningar och plikter

Alla läkare bör utanför arbetsplatsen och minst två veckor per år (tio arbetsdagar) ha rätt till fortbildning som krävs för professionell utveckling. I minimimålet för mängden av fortbildning bör man iaktta krav för enskilda arbetsmoment; i grupper och på individnivå kan behovet förstås också ligga klart högre än på allmän miniminivå.

Arbetsgivare bör skapa förutsättningar för läkare att följa med branschens utveckling i sitt dagliga arbete. 

Läkarens arbetstid bör innehålla meeting-verksamhet och annan arbetsplatsutbildning samt möjlighet till individuell fortbildning och självstudier minst fem timmar i veckan.
Läkare bör ha rätt till minst ett utvecklingssamtal i året. I samband med utvecklingssamtalet utvärderas bland annat läkarens verksamhet och dess utvecklingsbehov samt behovet av fortbildning.

Deltagarintyg för fortbildning kan kopplas till en plikt att ge respons om utbildningen.
Läkare bör redogöra för och utvärdera sin fortbildning och sin profes-sionella utveckling. För detta ändamål lönar det sig att använda Pro Medicos Taitoni.fi-verktyg.