Suunnittele hyvä koulutus

Koulutustilaisuuden suunnittelu lähtee tavoitteiden miettimisestä. Täydennyskoulutus onnistuu parhaiten, jos se suunnitellaan yhdessä osallistujien kanssa ja käytetään hyväksi systemaattista arviointia. Tarpeita voi selvittää jäsenkyselyillä, työpaikkakohtaisilla osaamiskartoituksilla tai koulutustilaisuuksien palautteen perusteella. Ohjelman suunnittelussa on hyvä olla monipuolista osaamista edustava työryhmä. Lisäksi lääkärin ammatilliseen osaamiseen liittyy kaikille yhteisiä osaamisen alueita, kuten vuorovaikutus, viestintä tai talous, joita on syytä pitää mielessä koulutuksia suunniteltaessa.. Organisaatioissa itsessään on erilaisia tiedon tarpeita hyväksi havaittuja ja vielä kehitettäviä toimintakäytänteitä, jotka voivat olla koulutustarpeen määrittämisessä hyödyksi. Yleiset koulutustarpeet, kuten lakien ja linjauksien muutokset voivat vaikuttaa koulutustarpeeseen.

Koulutuksen tulee olla tavoitteellista. Hyvä tavoite tarkastelee asiaa osallistujan näkökulmasta. Se sisältää ajatuksen, että osallistuja saa tai kokee jotain sellaista, josta hän tuntee hyötyvänsä. Hyvä tavoite on ilmaistu yksiselitteisesti ja on niin konkreettinen, että sen saavuttamista voidaan arvioida. Tavoitteesta sopimiseen kannattaa panostaa, koska suunnitteluryhmässä yhteisesti sovittu tavoite helpottaa ja nopeuttaa ohjelman suunnittelua: asiasisällön, menetelmien, kouluttajien ja jopa koulutuspaikan valintaa.

Koulutus ei ole pelkkää tietoa vaan verkottuminen ja sosiaalinen kanssakäyminen ovat tärkeä osa kulutuksen antia. Ohjelman taukojen pituudet ja sijoittelu tulee sopeuttaa osallistujamäärään ja tiloihin. Suuri joukko niukoissa tiloissa vaatii enemmän siirtymäaikaa kuin pieni joukko väljissä tiloissa.