Oppimistavoitteiden laatiminen

Hyvä oppimistavoite lisää koulutuksen vaikuttavuutta

Osallistujalle

Oppimistavoitteiden näkyväksi tekeminen tukee oppimista. Kun osallistuja tietää, mitä hänen on tarkoitus oppia, hänen on helpompi pohtia osallistumista ja omia osaamistavoitteitaan.

Kouluttajalle:

Koulutuksen avulla pyritään tarjoamaan välineitä tietojen, taitojen ja asenteiden soveltamiseen käytännön työssä. Tavoitteiden sanallinen avaaminen auttaa havaitsemaan mihin asioihin koulutuksella pyritään vaikuttamaan. Tavoitteet toimivat myös koulutuksen arvioinnissa, sillä vain ennalta kuvattua voi arvioida ja mitata. Osaamistavoitteiden kuvaaminen auttaa koulutuksen järjestäjää myös valitsemaan sellaisia menetelmiä, joilla tavoiteet saavutetaan. Lääkärin osaamisalueiden tuominen suunnitteluun heti alkuvaiheessa varmistaa, että koulutus tarjoaa välineitä opitun soveltamiseen käytäntöön. Lääketieteellisen tiedon soveltamiseksi tarvitaan aina vuorovaikutusta ja johtamisen keinoja. Kun nämä on huomioitu tavoitteissa, koulutuksesta tulee vaikuttavampaa.

Koulutusta suunniteltaessa on hyvä miettiä seuraavia kysymyksiä:

Mitkä ovat tavoitteeni koulutuksen järjestäjänä?

Mitä koulutukseen osallistuneen tulisi tietää/osata koulutuksen jälkeen.
Mitä tietoa koulutuksessa on tarpeellista on kertoa ja mitä ei?
Millaisen ymmärryksen haluat koulutuksella saada aikaiseksi?
Mitä tietoja koulutuksen jälkeen tulisi voida soveltaa? Mitä voi oppia luennoimalla? Mitä voi oppia kokeilemalla? Mitä voi oppia harjoittelemalla yksin? Mitä voin oppia harjoittelemalla ja saamalla samalla palautetta?

Uuden tiedon tarjoamista vai sen soveltamista?
Koulutuksen tavoitteena on tuottaa oppimista, jotta  lääkäri voi toimia parhaalla mahdollisella tavalla työssään. Se voi tarkoittaa tietojen päivittämistä, mutta vaikuttavuus edellyttää, että tieto on siirtynyt toiminnaksi. Tavoitteiden muodostamisessa pitäisi tunnistaa ne keskeiset asiat, joissa toiminnanmuutos on tärkeä ja pyrkiä tarjoamaan syvempää tavoitetta kuin tiedon jakaminen.

Bloomin taksonomia luokittelee opettamisen käytännön tavoitteet seuraavasti: taulukko tästä. Täydennyskoulutuksessa harvoin päästään analyysin tai synteesin tasoille, mutta olisi hyvä pyrkiä suunnittelemaan koulutus niin, että osallistujien ymmärrys lisääntyy ja he saavat keinoja soveltaa saamaansa oppia jo koulutuksessa.

Bloomin taksonomian tavoitteissa käytettyjä teonsanoja:

 • Tieto: Tunnistaa, suhteuttaa, osaa määritellä, osaa kuvata
 • Ymmärrys: kuvata, tunnistaa, selittää, asettaa aiemman tiedon yhteyteen, tehdä yhteenvedon
 • Soveltaminen: ratkaista, käyttää, kehittää, tulkita, soveltaa käytäntöön
 • Analyysi: luokitella, suhteuttaa, vertailla, arvioida
 • Synteesi: järjestää, luoda, muodostaa

Käytännön työssä tarvittava osaaminen

Osamisen alueet kuvaavat lääkärin työn eri ulottuvuuksia. Niistä enemmän täältä. Koulutusta suunniteltaessa tulisi huomioida useampia eri osaamisen alueita. Esimerkiksi hoitosuositusta käsittelevässä koulutuksessa tullaan väistämättä pohtimaan miten se jalkautetaan (johtaminen, yhteisötaidot), miten se muuttaa hoitokäytäntöjä (johtaminen) ja miten potilaan arki muuttuu (vuorovaikutus) tai tarvitaanko laajaa toimijaverkostoa tueksi (terveyden edistäminen). Huomioimalla nämä asiat tavoitteissa, varmistetaan, että kouluttajat ottavat ne opetukseensa mukaan. Samalla voidaan miettiä, millaisin välinein voidaan opettaa osaamisen alueita. Oppimisessa voidaan käyttää viestiseinää, ennakkotehtäviä, pariporinaa tai käytännön harjoitteita. Sulautuvan oppimisen suunnittelussa tavoitteiden selkeys auttaa suunnittelemaan koulutuksen aikajanaa, vaiheita ja mentelmien käyttöä. Kysymyksiä mietittäväksi:

 • Millainen on kuulijakunta?
 • Miten hyödyntää osaamisen jakamista?
 • Millä menetelmillä tuen eri osaamisen alueiden tavoitteiden oppimista?
 • Miten aktivoin aiemman tiedon?
 • Mitä oppija vie mukanaan?
 • Miten hän voi soveltaa saamaansa tietoa?

Maksajalle
Täydennyskoulutus on usein osa ammatillista pätevöitymistä, jossa tullaan tulevaisuudessa yhä enemmän arvioimaan koulutuksen vaikuttavuutta. Laadukas palaute on osa vaikuttavaa koulutusta. Koulutuksen arvioinnin toteuttamisessa tavoitetason kirjaaminen auttaa oppijaa palautteen antamisessa ja koulutuksen suunnittelijaa.