Oppimistavoitteiden laatiminen

Hyvä oppimistavoite lisää koulutuksen vaikuttavuutta

Osallistujalle
Oppimistavoitteiden tekeminen oppijalle näkyväksi tukee oppimista. Kun tietää millaisia asioita osallistujan ajatellaan oppivan, on helpompi pohtia osallistumista ja omia tavoitteita.

Kouluttajalle:

Koulutuksen tavoite on tarjota välineitä tietojen, taitojen ja asenteiden soveltamiseen työssä. Koulutuksen suunnittelussa tavoitteiden avaaminen sanallisesti auttaa havaitsemaan mihin asioihin koulutuksella pyritään vaikuttamaan. Tavoitteet toimivat koulutuksen arvioinnissa, vain ennalta kuvattua voi arvioida ja mitata. Opetusmenetelmien valitsemisessa tavoitteiden kuvaaminen auttaa valitsemaan sellaisia menetelmiä, joilla tavoite saavutetaan. Lääkärin osaamisalueiden tuominen koulutuksen suunnitteluun heti alkuvaiheessa varmistaa, että koulutus tarjoaa välineitä opitun soveltamiseen käytäntöön. Lääketieteellisen tiedon soveltamiseksi tarvitaan aina vuorovaikutusta ja johtamisen keinoja. Kun nämä on huomioitu tavoitteissa, koulutuksesta tulee vaikuttavampaa.

Koulutusta suunniteltaessa on hyvä miettiä seuraavia kysymyksiä:

Mitä haluan opettaa/saada oppimaan?

Mitä koulutukseen osallistuneen tulisi tietää/osata koulutuksen jälkeen
Mitä tietoa koulutuksessa on tarpeellista on kertoa ja mitä ei?
Millaisen ymmärryksen haluat koulutuksella saada aikaiseksi?
Mitä tietoja koulutuksen jälkeen tulisi voida soveltaa?                                                          Mitä voi oppia luennoimalla?                                                                                               Mitä voi oppia kokeilemalla?
Mitä voi oppia harjoittelemalla yksin?
Mitä voin oppia harjoittelemalla ja saamalla samalla palautetta?

Miksi osaamisen alueet ja Bloomin taksonomia?
Koulutuksen tavoitteena on tuottaa oppimista, jotta  lääkäri voi toimia parhaalla mahdollisella tavalla työssään. Se voi tarkoittaa tietojen päivittämistä, mutta vaikuttavuus edellyttää, että tieto on siirtynyt toiminnaksi. Tavoitteiden muodostamisessa pitäisi tunnistaa ne keskeiset asiat, joissa toiminnanmuutos on tärkeä ja pyrkiä tarjoamaan syvempää tavoitetta kuin tiedon jakaminen.

Bloomin taksonomia luokittelee opettamisen käytännön tavoitteet seuraavasti: taulukko tästä. Täydennyskoulutuksessa harvoin päästään analyysin tai synteesin tasoille, mutta olisi hyvä pyrkiä suunnittelemaan koulutus niin, että osallistujien ymmärrys lisääntyy ja he saavat keinoja soveltaa saamaansa oppia jo koulutuksessa

Bloomin taksonomian tavoitteissa käytettyjä teonsanoja:

 • Tieto: Tunnistaa, suhteuttaa, osaa määritellä, osaa kuvata
 • Ymmärrys: kuvata, tunnistaa, selittää, asettaa aiemman tiedon yhteyteen, tehdä yhteenvedon
 • Soveltaminen: ratkaista, käyttää, kehittää, tulkita, soveltaa käytäntöön
 • Analyysi: luokitella, suhteuttaa, vertailla, arvioida
 • Synteesi: järjestää, luoda, muodostaa

 

Osamisen alueet kuvaavat lääkärin työn eri ulottuvuuksia. Niistä enemmän täältä. Koulutusta suunniteltaessa tulisi huomioida useampia eri osaamisen alueita. Esimerkiksi hoitosuositusta käsittelevässä koulutuksessa tullaan väistämättä pohtimaan miten se jalkautetaan (johtaminen, yhteisötaidot), miten se muuttaa hoitokäytäntöjä (johtaminen) ja miten potilaan arki muuttuu (vuorovaikutus) tai tarvitaanko laajaa toimijaverkostoa tueksi (terveyden edistäminen). Huomioimalla nämä asiat tavoitteissa, varmistetaan, että kouluttajat ottavat ne opetukseensa mukaan. Samalla voidaan miettiä, millaisin välinein voidaan opettaa osaamisen alueita. Oppimisessa voidaan käyttää viestiseinää, ennakkotehtäviä, pariporinaa tai käytännön harjoitteita. Sulautuvan oppimisen suunnittelussa tavoitteiden selkeys auttaa suunnittelemaan koulutuksen aikajanaa, vaiheita ja mentelmien käyttöä. Kysymyksiä mietittäväksi:
 

 • Millainen on kuulijakunta?
 • Miten hyödyntää osaamisen jakamista?
 • Millä menetelmillä tuen eri osaamisen alueiden tavoitteiden oppimista?
 • Miten aktivoin aiemman tiedon?
 • Mitä oppija vie mukanaan?
 • Miten hän voi soveltaa saamaansa tietoa?

Maksajalle
Täydennyskoulutus on usein osa ammatillista pätevöitymistä, jossa tullaan tulevaisuudessa yhä enemmän arvioimaan koulutuksen vaikuttavuutta. Laadukas palaute on osa vaikuttavaa koulutusta. Koulutuksen arvioinnin toteuttamisessa tavoitetason kirjaaminen auttaa oppijaa palautteen antamisessa ja koulutuksen suunnittelijaa.